اسبها درشكه ها را كشيده اند... ولي انعام را درشكه چي گرفت!!!!

به چشمان اسب چشم بند زده ، بر دهانش پوز بند.....تا نبيند و حرف نزند....

چه اشناست زندگي درشكه چي و اسب هايش!!!

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 10 1390

شبها فانوس دلت را روشن بگذار تا فرشته ها راه كلبه پاكي را گم نكنند...

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 10 1390

بسپاريم بر سنگ مزارمان تاريخ نزنند تا ايندگان ندانند بي عرضه گان اين برهه از تاريخ ما بوديم.....!

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 10 1390
X